Life's Choices Kauai - Empowering our community to be drug-free.

Staff

photo of Theresa Koki
Theresa C. Koki, C.P.S.

Life's Choices Kauai Coordinator
Tel: 808-241-4925
Fax: 808-241-6877
Email: tkoki@kauai.gov